MOTORİN VE KURŞUNSUZ BENZİN

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- MANİSA/MURADİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin ve Kurşunsuz Benzin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/593976

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- MANİSA/MURADİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Muradiye Menemen karayolu 14. Km. Karaali YUNUSEMRE/MANİSA

c) Telefon ve faks numarası

:

02362140557 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Motorin ve Kurşunsuz Benzin

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin 35.000 Litre Kurşunsuz benzin 1750 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Akaryakıtın teslimi Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğünün Muradiye ve Salihli Orman Fidanlık Şeflikleri üretim alanlarındaki akaryakıt depolarına, müdürlüğe ait hizmet ve makam araçları depolarına otomatik yakıt alma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Akaryakıtın teslimi Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğünün Muradiye ve Salihli Orman Fidanlık Şeflikleri üretim alanlarındaki akaryakıt depolarına, müdürlüğe ait hizmet ve makam araçları depolarına otomatik yakıt alma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Muradiye Orman Fidanlık müdürlüğü- Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

EPDK Belgesi

İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belge’yi,

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Bayilik Sözleşmesi

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini

Tek ortağın sunması yeterlidir.

İstasyonlu Bayilik belgesi

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Bayii Listesi

İdarenin ihtiyacı olan akaryakıt 31/12/2024 tarihine kadar peyderpey alınacağından isteklinin/isteklilerin kendilerinin veya bağlı oldukları dağıtım ve pazarlama şirketi ya da ana bayiye bağlı Yunusemre veya Şehzadeler ilçelerinin en az biri ile Salihli ilçe sınırları içinde akaryakıt istasyonu/istasyonları bulunduğunu gösterir Bayi Listesi

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02027849