İLAN
AHMETLİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO İLÇE MAHALLE TAŞINMAZ NO CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 Ahmetli Altıeylül 45020105108 Arsa 138 39 460,00 Tam Konut Alanı 5.520.000,00 1.380.000,00 TL 05.06.2024 10:00
2 Ahmetli Ulucami 45020105107 Arsa 128 17 454,00 Tam Ticari alan ve konut alanı 5.448.000,00 1.362.000,00 TL 05.06.2024 10:30
3 Ahmetli Ulucami 45020105196 Avlulu ev - 1992 96,00 Tam Ticari alan ve konut alanı 429.000,00 107.250,00 TL 05.06.2024 11:00
1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 Sayılı Yasanın 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleler, Barbaros Mahallesi no:5 Ahmetli / Manisa adresinde bulunan Ahmetli Kaymakamlığının topantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08:30 - 17:30) Ahmetli Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.
4- İhalelerde alıcıları tarafından taşınmaz mal satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.  Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikiliği Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının; satış   işlemlerinde satış  bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000TL'den 10.000.000TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) alınacaktır.
5- Taşınmaz mal satış ihalelelerinde, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
6- 1. ve 2.  sırada belirtilen taşınmazların satışına ilişkin, Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri kapsamında Hazineye intikal eden taşınmazların satış bedellerinin kapatılan kurum borçlarının ödenmesini teminen kapatılan kurum nezdinde tutulan emanet hesaplarına aktarılması gerektiğinden, satış bedelleri üzerinden 4706 sayılı Kanun kapsamında %20 indirim uygulanmayacak ve ilgili belediyelere pay verilmeyecektir.
7- 4706 sayılı yasanın 7'nci maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
8- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)
c) Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri,
g) Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri  www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.                                                                                                                      TEL: 0236 768 20 62
#ilangovtr Basın No ILN02025357