KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-    Mülkiyeti Kula Belediyesine ait aşağıda tabloda İli, İlçesi, Mahallesi, Ada, Parsel, Arsa Alanı, Bina Yeri, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Toplam Muhammen Bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Dört Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:96 Kula/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası Başkanlık Salonunda Encümen huzurunda, ihale yapılarak satışı yapılacaktır.

 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Satış Muhammen Bedeli 

İhale Tarihi

İhale Saati

Geçici Teminat

1

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1281

4

2045,83m²

Sanayi

      6.955.822TL

11.07.2024

10:00

208.674,66TL

2

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1150

1

435,58m²

Konut

      1.306.740TL

11.07.2024

10:10

39.202,20TL

3

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

971

1

329,59m²

Konut

      1.318.360TL

11.07.2024

10:20

39.550,80TL

4

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

971

2

322,39m²

Konut

      1.289.560TL

11.07.2024

10:30

38.686,80TL

5

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

970

14

319,12m²

Konut

      1.276.480TL

11.07.2024

10:40

38.294,40TL

6

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1131

4

362,47m²

Konut

      1.812.350TL

11.07.2024

10:50

54.370,50TL

7

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1129

7

394,27m²

Konut

      1.971.350TL

11.07.2024

11:00

59.140,50TL

8

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1196

6

612,45m²

Konut

      3.062.250TL

11.07.2024

11:10

91.867,50TL

9

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1193

1

594,98m²

Konut

      2.082.430TL

11.07.2024

11:20

62.472,90TL

10

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1192

1

402,42m² Konut

      1.207.260TL

11.07.2024

11:30

36.217,80TL

11

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1192

9

406,71m² Konut

      1.220.130TL

11.07.2024

11:40

36.603,90TL

12

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1219

10

698,01m²

Konut

      2.443.035TL

11.07.2024

11:50

73.291,05TL

13

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1214

1

613,48m² Konut

      2.147.180TL

11.07.2024

12:00

64.415,40TL

14

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1206

2

407,84m²

Konut

      2.039.200TL

11.07.2024

12:10

61.176,00TL

15

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1206

3

559,95m²

Konut

      3.079.725TL

11.07.2024

12:20

92.391,75TL

16

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1206

4

419,96m²

Konut

      2.099.800TL

11.07.2024

12:30

62.994,00TL

17

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1201

1

772,91m² Konut

      6.956.190TL

11.07.2024

12:40

208.685,70TL

18

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1145

2

775,76m²

Ticaret Konut

      7.757.600TL

11.07.2024

12:50

232.728,00TL

19

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1346

1

890,14m²

      2.937.462TL

11.07.2024

13:00

  88.123,86TL

20

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1346

2

381,21m²

      1.257.993TL

11.07.2024

13:10

  37.739,79TL

21

Manisa

Kula 

Bey Mah. 

1151

3

269,75m²

      890.175,00TL

11.07.2024

13:20

 26.705,25TL

22

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1344

1

744,50m²

      2.456.850,00TL

11.07.2024

13:30

 73.705,50TL

23

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1344

2

328,54m²

      1.084.182,00TL

11.07.2024

13:40

 32.525,46TL

24

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1344

3

383,71m²

      1.266.243,00TL

11.07.2024

14:00

 37.987,29TL

25

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1344

4

438,88m²

      1.448.304,00TL

11.07.2024

14:10

 43.449,12TL

26

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1344

5

569,13m²

      1.878.129,00TL

11.07.2024

14:20

 56.343,87TL

27

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1344

6

588,15m²

      1.940.895,00TL

11.07.2024

14:30

 56.343,87TL

28

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1344

7

507,30m²

      1.674.090,00TL

11.07.2024

14:40

 50.222,70TL

29

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1344

8

477,57m²

      1.575.981,00TL

11.07.2024

14:50

 47.279,43TL

30

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1344

9

367,16m²

      1.211.628,00TL

11.07.2024

15:00

 36.348,84TL

31

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1345

1

    433,9m² 

1.301.700,00TL

11.07.2024

15:10

39.051,00TL

32

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1345

2

   382,32m² 

1.149.960,00TL

11.07.2024

15:20

34.408,80TL

33

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1345

3

   333,83m² 

1.001.490,00TL

11.07.2024

15:30

30.044,70TL

34

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1345

4

  344,92m² 

1.034.760,00TL

11.07.2024

15:40

31.042,80TL

35

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1345

5

  436,37m² 

1.309.110,00TL

11.07.2024

15:50

39.273,30TL

36

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1345

6

  423,94m² 

1.271.820,00TL

11.07.2024

16:00

38.154,60TL

37

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1345

7

  376,67m² 

1.130.010,00TL

11.07.2024

16:10

33.900,30TL

38

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1345

8

  366,18m² 

1.098.540,00TL

11.07.2024

16:20

32.956,20TL

39

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1345

9

 390,48m² 

1.171.440,00TL

11.07.2024

16:30

35.143,20TL

40

Manisa

Kula 

Bey Mah.

1345

10

 426,31m² 

1.278.930,00TL

11.07.2024

16:40

38.367,90TL

 İMAR DURUMLARI

·      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce bilgi alınabilir.

2-Taliplilerden İstenecek Belgeler  :

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

Onaylı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),

İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,

Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırılmış olması,

Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

İsteklinin bir şirket olması halinde ilaveten;

a)          İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2024 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

b)         Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

c)          Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı ay içerisinde alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması, kiralanması hususundaki Genel Kurul kararını Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,

Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

3- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).  

Geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Kula Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Taliplilerin ihale günü saat 10.00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02051478