İ L A N

 

T.C.
MANİSA VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

 

Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait 2 (İki) adet araç satışı Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile gerçekleştirilecektir.

S. NO.

PLAKA

MARKA-MODEL-YAKIT-RENK-KM

CİNSİ

YIL

Tahmin Edilen Bedel (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

45P4545

Renault Europa, 1598 cc, Manuel Vites, Benzinli, Gri (Gümüş) Renkli, Otomobil Sedan

263.277 km 

Binek

2000

157.000,00

4.710,00

27.06.2024

10.30

2

45FV001

Renault Megane II, 1461 cc, Manuel Vites, Dizel, Gri (Demir) Renkli, Oromobil

210.729 km

Binek

2007

278.000,00

8.340,00

27.06.2024

10.40

Araç satışına ait ihale yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1.Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 Şehzadeler MANİSA adresindeki Hizmet Binasında yapılacaktır.

1-     İhaleye iştirak etmek isteyen Gerçek ve Tüzel Kişilerin; aşağıdaki belgeleri açık arttırma saatinde teklif zarfında idareye sunması zorunludur.

 

2-     Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;                      

·        Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği (e-devlet barkodlu kabul edilecektir)

·        İkametgah belgesi (e-devlet barkodlu kabul edilecektir)

·        İmza Beyannamesi. (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)

·        Şartname bedelinin ödendiğine dair  makbuz

·        Her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere Geçici teminat. (Nakit olması halinde Manisa Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Ziraat bankası Manisa Merkez Şubesi TR 96 0001 0001 8867 8205 5850 43 iban nolu hesabına yatırılacak, Banka mektubu olması halinde usulüne uygun olarak düzenlenecektir.)

·        Adli sicil kaydı

·        Satın aldıkları şartnameleri her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır.

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;

·        Ticaret sicil gazetesi. (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)

·        İmza Sirküsü (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)

·        Faaliyet belgesi (İlanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınan )

·        Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

·        Her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere Geçici teminat. (Nakit olması halinde Manisa Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Ziraat bankası Manisa Merkez Şubesi TR 96 0001 0001 8867 8205 5850 43 iban nolu hesabına yatırılacak, Banka mektubu olması halinde usulüne uygun olarak düzenlenecektir.)

·        Satın aldıkları şartnameleri her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır.

 

-        Vekâleten ihaleye katılacakların vekâletname (noter onaylı) örneği ve imza sirküleri, tüzel kişiliği temsilen katılacaksa vekâletname (noter onaylı) ve imza sirküleri vermek zorundadır.

-        Belgeleri eksik/hatalı olan istekliler açık arttırmaya katılamayacaklardır.
 

3-     İhale ile ilgili şartname ve ekleri ve araçlar mesai saatleri içerisinde Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Bürosu 1. Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 Şehzadeler MANİSA adresinden ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak olanların 500,00 TL şartname ücretini Manisa Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Ziraat bankası Manisa Merkez Şubesi TR 96 0001 0001 8867 8205 5850 43 iban nolu hesabına yatırıldığına dair dekont karşılığında satın alınabilir. (İhale doküman bedeli hiçbir suretle geri iade edilemez.) Makbuzlar ihale dosyası içinde komisyona sunacaklardır. Satın aldıkları şartnameleri her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır.

4-     İhale, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir Ancak; istekliler belirtilen ihale saatine kadar (Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen yazılı teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5-     İstekli aracı mahallinde görüp, mevcut hali ile kabul edecek, satın aldıktan sonra herhangi bir onarım talep etmeyecektir. Satış yapılacak araçlar, son teklif verme tarihine kadar mesai saatleri içerisinde İdare adresinde görülebilir. Alıcı teklif vermiş olmakla araçları görmüş, incelemiş ve hali hazır durumu ile kabul etmiş sayılır. Satıştan sonra herhangi bir kusur nedeni ile itirazda bulunamaz.

6-     İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 10 (on) takvim günü içinde peşin olarak ödenecektir. Aksi halde yatırmış olduğu teminatlar İdare adına gelir kaydedilecek ve satış işlemi iptal olacaktır.

7-     İhale bedelinden yasal oranda her bir araç için damga vergisi (Binde 9,48), Karar Pulu (Binde 5,69) KDV (herbir araç için %1 oranında) vergiler tahsil edilecektir, satış ile ilgili tüm masraflar alıcıya aittir.

8-     Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği

İLANEN DUYURULUR.Formun Üstü

                                                                                                                    Mustafa ÖZKAYNAK

                                                                                                                         Vali Yardımcısı

                                                                                                                        YİKOB Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02042836